Gemeenteraadsverkiezingen: De Nieuwkoper in gesprek met Natuurlijk Nieuwkoop

In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen spreekt De Nieuwkoper met alle politieke partijen die in gemeente Nieuwkoop meedoen aan de verkiezingen. Als derde spraken wij met Pien Schrama (61), lijsttrekker van Natuurlijk Nieuwkoop.

Pien Schrama zit sinds 1994 in de politiek. Zij was twaalf jaar wethouder, twee termijnen in de oude gemeente Liemeer, één termijn bij de nieuwe gemeente Nieuwkoop. Zij begon bij Gemeentebelangen wat bij de herindeling opging in Midden Partij Nieuwkoop. MPN ging in 2014 samen met Progressief Nieuwkoop. In 2017 werd dit Natuurlijk Nieuwkoop, een lokale partij die niet gebonden is aan een landelijke partij.

Schrama zet de belangrijkste standpunten van haar partij op een rij aan de hand van zeven thema’s.

Wonen

Voor Natuurlijk Nieuwkoop is op korte termijn veel bouwen een speerpunt. “Voor starters, alleenstaanden en senioren. Met name jonge mensen komen niet aan een woning, wij vinden dat daarvan werk gemaakt moet worden.” Natuurlijk Nieuwkoop wil dat er goedkope huurwoningen bij komen. “Met name sociale huurwoningen. Maar ook goedkope koop- en middeldure woningen. Dat zorgt dat de doorstroming bevordert. Daarom is bouwen voor senioren – die nog veel in eengezinswoningen wonen – ook zo belangrijk.”

Natuurlijk Nieuwkoop vindt dat de huizenprijzen gedrukt moeten worden. “We willen meer inzetten op grond onder erfpacht. Op die manier wordt het veel aantrekkelijker om een eigen woning te bouwen.”

Verder wil Natuurlijk Nieuwkoop investeren in de sociale huurwoningen van Vestia in Nieuwveen en Zevenhoven. “De bewoners van de 550 woningen zitten aan de max qua huur, maar ver in de min waar het gaat om onderhoud en duurzaamheid. Alleen het hoognodige wordt gedaan. Vestia mag weinig. De huurders zijn daarvan de dupe. We zoeken al jaren naar een oplossing. Een overname door een andere woningbouwcorporatie of eventueel ondersteuning vanuit de gemeente.

Voor senioren wil Natuurlijk Nieuwkoop levensloopbestendige woningen en appartementen. “En we willen hofjes aanleggen. In hofjes ziet men om naar elkaar, een wens van velen. Op die wijze kan iedereen prettig oud worden.”

Bereikbaarheid

Het Openbaar Vervoer in gemeente Nieuwkoop is “niet zo super.” De gemeente heeft daar beperkt invloed op. De provincie is verantwoordelijk. “Maar wat er is, willen we behouden én uitbreiden. De frequentie mag omhoog.”

NN ziet tevens kansen om het fietsnetwerk te verbeteren. Voor een veiliger woon-werkverkeer en voor schoolgaande jeugd. “De komst van snelle fietsen is prima, maar langzaam en snel fietsverkeer komt op de paden samen. Er moet onderzoek gedaan worden om te ontdekken op welke punten de veiligheid verhoogd moet worden. Daarbij vinden wij dat fietsen gestimuleerd moet worden.”

NN maakt zich zorgen over meerdere kernen waar het doorgaande vrachtverkeer doorheen sluipt. “Dat is verkeer dat daar niet thuishoort. Het is belangrijk om dit uit die kernen te weren en naar de provinciale wegen te leiden.”

Bij het ontwikkelen van nieuwe wijken valt het Natuurlijk Nieuwkoop op dat niet altijd goed gekeken wordt naar de verkeersontsluiting van die plek. “Dat moet je direct meenemen in je eerste plannen. En betrek de omgeving er nog meer bij, benut hun kennis en ervaring.”

Onderwijs

Natuurlijk Nieuwkoop is er trots op dat de gemeente de afgelopen periode drie scholen heeft opgeleverd; het Ashram College en twee IKC’s (Integraal Kind Centrum). ‘We hebben niet gewoon een vervangend gebouw neergezet, we hebben alle kansen benut.” Op de planning staan nog drie IKC’s; in Langeraar, Nieuwveen en in Woerdense Verlaat. “Ook daarbij blijft belangrijk dat je naast de kernpartners, de inwoners betrekt. Vanaf het begin. De IKC’s moeten echt een gemeenschapsruimte voor de dorpen worden. Laat de inwoners de voors en tegens noemen en laat de politiek dit wegen. Mensen tonen initiatief, luister daarnaar.’

Bij de nieuw te bouwen scholen vindt Natuurlijk Nieuwkoop het belangrijk dat deze duurzaam en gezond zijn. “Zorg voor een goed ventilatiesysteem. En bekijk dit ook kritisch in de oudere gebouwen en pas het, als dit nodig is, aan. Ook erg belangrijk is dat de nieuwe scholen onderhoudsarm worden. Vroeger was het onderhoud voor de gemeente, tegenwoordig is dit aan de scholen zelf. Op die manier blijven er meer financiën over voor het onderwijs.”

Werken

In gemeente Nieuwkoop zijn drie bedrijventerreinen. Natuurlijk Nieuwkoop wil alle industriële bedrijvigheid concentreren op die terreinen. “De ruimte is schaars, benut deze zo goed mogelijk. Kies eventueel voor herstructureren en saneren. En zorg eerst dat je de bestaande ruimte goed benut voor je eventueel zoekt naar nieuwe mogelijkheden. We moeten zuinig blijven op ons landschap.”

Verduurzamen van de bedrijven en de terreinen hoort daarbij. Daar heeft de gemeente al flinke stappen in gemaakt. “Zo hebben we een warmterivier, voor de restwarmte van de waterzuivering, in Nieuwveen. Dit is een energiezuinige bron voor de bedrijven. In eerste instantie werd deze gebruikt voor zwembad Aarweide. Nu wordt de warmte ook gebruikt voor Schoterhoek II.”

Bedrijven staan voor een opgave om te verduurzamen. Natuurlijk Nieuwkoop wil dat de bedrijven hiervoor door het ondernemersloket en duurzaamheidsloket ondersteund worden. “De bedrijven en gebiedscorporatie moeten samenwerken. Plaats zoveel mogelijk zonnepanelen op bedrijven. Pak de kansen die er zijn en werk samen.”

Voor de detailhandel in gemeente Nieuwkoop is een centrummanager aangesteld. “De focus ligt op Ter Aar en Nieuwkoop. En dat is ook nodig, maar ook voor de andere kernen waar detailhandel is, moet daar behouden blijven. Dat is belangrijk voor de leefbaarheid.”

NN wil dat werkgevers gestimuleerd blijven worden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, aan werk te helpen. “Als gemeente kunnen we daarin een aanjager zijn. Natuurlijk Nieuwkoop wil dat het werkgeversservicepunt, waar vraag en aanbod samenkomen, stevig samenwerkt met de lokale ondernemers. Waaraan is behoefte? De gemeente kan de werkgever ontzorgen, zoals door de administratieve afhandeling deels over te nemen. En voor de mensen die echt niet kunnen werken, moeten wij als gemeente zorgen. Daar is een groep bijgekomen. Mensen die wel een baan hebben, maar door de stijgende woonlasten, toch op of onder de armoedegrens leven. Ook deze mensen moeten wij in beeld krijgen en helpen.”

Zorg, welzijn en sport

De groep senioren blijft voorlopig groeien. ”Goede zorg en ondersteuning is onze taak. Dat gaat ook om aandacht en welzijn. We moeten nauw samenwerken met onze lokale vrijwilligersorganisaties. Dat gebeurt al, maar kan steviger. De gemeente moet goed in beeld krijgen wat er allemaal is en maatwerk leveren. In alle dertien kernen zijn verenigingen die iets voor zieken, senioren en beperkten kunnen doen. Er is een prachtig aanbod, zorg dat iedereen kan meedoen. We moeten eenzaamheid tegengaan, bij jong en oud.”

De Jeugdzorg is overgeheveld naar de gemeentes. “Maar gemeente Nieuwkoop krijgt al vanaf het begin te weinig budget. De gemeente moet dus ook komende jaren extra geld reserveren om de jeugdzorg goed te organiseren. We moeten blijven inzetten op efficiënte zorg, maar om een andere manier te bewerkstelligen, heb je ruimte en tijd nodig. Er is een groeiende vraag, maar minder geld.”

In sport heeft gemeente Nieuwkoop veel tijd en energie gestoken. Onder andere met de ‘Visie op sport en bewegen’. “Deze visie gaat verder dan alleen het spelletje. In de visie is aandacht voor gezondheid en bewegen in de hele breedte. Wij gaan met alle sportaanbieders vol aan de slag. Zij zijn namelijk preventieve partners bij het tegengaan van eenzaamheid.”

Natuur, milieu en klimaat

Er moet ontzettend veel gebeuren op het gebied van het klimaat, ziet ook Natuurlijk Nieuwkoop. “Voor de langere termijn willen wij inzetten op een deltaplan. Welke stappen moeten we nemen om in 2040 energieneutraal te zijn? Voor de kortere termijn moet je inzetten op het minder gebruiken van energie, het isoleren van woningen en inwoners stimuleren om maatregelen te treffen. De huidige gasprijzen maken mensen meer bewust van isoleren. Hoe kunnen we hen ondersteunen? Kies voor zon op daken. En als er toch zonnevelden moeten komen, beperk dit en doe dit in overleg met inwoners. Hiervoor is een afwegingskader nodig. Uiteindelijk moeten we met zijn allen voldoen aan de opgaven.”

Natuurlijk Nieuwkoop vindt dat de opbrengst van zon op dak voor de inwoners moet zijn. “De opgewekte energie moet hier blijven. Ook als je andere maatregelen moet nemen om energie op te wekken, moet het uitgangspunt zijn dat inwoners er profijt van hebben. De lasten én de lusten zijn voor de inwoners.”

Kunst en Cultuur

Volgens Schrama is er afgelopen jaren veel tijd en energie gestopt in sport en bewegen en in het accommodatiebeleid. Daarbij is ook goed gelet op het maken van een verbinding tussen scholen en sport. “Daarmee gaan we zeker door. Maar wij zien de kunst- en cultuurverenigingen ook als belangrijke partners. Ontwikkelen en ontspanning zijn zo belangrijk. De aanwezige verenigingen kun je beter benutten. Toch hebben we (nog) geen cultuurbeleid. Het is nu dus tijd om de cultuur-, muziek- en historische verenigingen in de schijnwerpers te zetten. We moeten ze versterken en zorgen dat meer mensen er gebruik van maken. Cultuur en jeugd moeten we veel meer samenbrengen.”

Natuurlijk Nieuwkoop wil ook meer aandacht voor het cultuurhistorisch landschap. We kunnen niet alles voorkomen, we zullen wat moeten knabbelen aan de randen van de kernen, maar bescherm het landschap. Nieuwkoop is onderdeel van een prachtig gebied waardoor het hier fijn wonen is. Vergeet de waarde van het gebied niet.”

En ook

Natuurlijk Nieuwkoop wil komende jaren inzetten op het meer betrekken van de inwoners bij de ontwikkelingen in hun eigen omgeving. “Neem ze vanaf het begin mee. Zoals bij het Centrumplan Nieuwveen. Als je kijkt wat voor traject daarvoor gelopen is, daarin is heel veel energie gestoken vol participatie. Nu ligt er een mooi plan met een groot draagvlak. Investeren in participatie werkt echt. Dat geldt ook voor Buytewech-Noord en IKC Zevenhoven. Niet alles is mogelijk, maar als je het kunt uitleggen, is het goed. En doordat je echt naar ze luistert, zijn ze de volgende keer ook bereid om mee te denken.”


Nieuws over Natuurlijk Nieuwkoop