Gemeenteraadsverkiezingen: De Nieuwkoper spreekt met VVD Nieuwkoop

In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen spreekt De Nieuwkoper met alle politieke partijen die in gemeente Nieuwkoop meedoen aan de verkiezingen. Als tweede is Tom de Kleer (24). lijsttrekker van VVD Nieuwkoop aan de beurt.

Tom de Kleer was in 2018 één van de jongste lijsttrekkers van Nederland. Nu in 2022 is hij wederom lijsttrekker van VVD Nieuwkoop. Hij zet de belangrijkste standpunten van zijn partij op een rij aan de hand van zeven thema’s die wij aan alle politieke partijen voorleggen.

Wonen

Tom de Kleer vindt dat er qua wonen fouten zijn gemaakt in de landelijke politiek. “In Nieuwkoop wordt te makkelijk gezegd dat dit de reden is van het lage bouwtempo in de gemeente”, begint De Kleer. “Hier is de afgelopen jaren een achterstand van honderden woningen ontstaan. In 2021 zijn zelfs maar 32 woningen gebouwd. Natuurlijk komt dit deels door landelijke factoren, zoals de Omgevingswet en het stikstofbeleid, maar er is vanuit het college ook nooit een signaal afgegeven dat zij de planning van vele honderden woningen in vier jaar tijd niet ging redden. Wij als raad, hadden hier overigens ook vaker naar moeten vragen. Maar er is geen monitoring en sturing geweest, geen reflectie. Je kunt mooie scholen neerzetten, maar als alle jongeren wegtrekken, voor wie doe je dat dan?”

Een groot deel van de oplossing is, volgens VVD Nieuwkoop, meer FTE inzetten. “De raad heeft gevraagd om een versnelling. Die komt er. Maar daarmee zijn we er nog niet. Zoek uit hoe je veel meer handelt naar de planningen. Hoe kun je trajecten verkorten? Ga geen onnodige participatie meer doen. Er zijn genoeg mogelijkheden. Projectontwikkelaars willen aan de slag, maar worden tegengehouden. Als er mensen zelf iets willen ontwikkelen, maak daar gebruik van. Zorg dat je meer planmatig bezig bent.”

De VVD vindt dat er meer woningen voor starters moeten komen. En daarnaast appartementen voor senioren waardoor de doorstroming op gang komt. “Dan zorg je ervoor dat nieuwe bewoners die woningen opknappen en bied je de ouderen een alternatief.”

Een oplossing voor de woningnood ziet VVD Nieuwkoop ook in het toevoegen van lagen aan geplande woningbouw. “Dat maakt het ook nog eens betaalbaar. Binnenstedelijk bouwen is ingewikkelder, dus je moet slim uitbreiden aan de randen van bestaande dorpsgrenzen. De provincie is ook een factor. Zij is te terughoudend met ontwikkelingen buiten de dorpsgrenzen, want daar is het landschap en dat moet behouden blijven. Maar soms kun je best een stukje aanbouwen, het is niet allemaal open landschap.”

Bereikbaarheid

Om de bereikbaarheid in gemeente Nieuwkoop vlot en veilig te krijgen, moet je meer een regionale bril opzetten, meent VVD Nieuwkoop. ”Op alle vormen van vervoer. Niet alleen op het OV, want Nieuwkoop is afgelegen en uitgestrekt, de auto is gewoon nodig. Werk aan nieuwe vervoersvormen door betere regionale samenwerking en maak het OV aantrekkelijker. Zorg voor meer hubs (plekken waar je kunt overstappen van het ene naar het andere vervoermiddel, red), zodat je sneller op centrale plekken kunt komen. Ontlast de kernen waar veel doorgaand verkeerd doorheen rijdt. Eigenlijk zouden er langs alle provinciale wegen fietspaden moeten liggen en zorg voor een betere monitoring van het verkeer rondom scholen. We moeten boven op de verkeersveiligheid zitten. Verbeter ook de bereikbaarheid voor ouderen.  Nieuwkoop vergrijst. Je moet gaan kijken hoe senioren veilig in het centrum komen.”

Onderwijs

Het onderwijs moet centraal liggen in de dorpen; scholen hebben sleutelfuncties. “Hoe zorg je ervoor dat bij de IKC’s alle kansen die er zijn, worden benut? Werk samen met verenigingen, zodat de school als schakel kan dienen tussen sport- en cultuurverenigingen. Op die manier werken we toe naar de rijke schooldag. En geef school een nog belangrijkere rol in preventie, zodat je sneller en beter aan de zorgvraag kunt voldoen.”

Ook ziet VVD Nieuwkoop veel in een concrete koppeling van het onderwijs, het verenigingsleven en het Nieuwkoopse bedrijfsleven. “Scholen moeten nog meer de spin in het web worden, zodat kinderen extra mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen. We weten dat de leerkrachten het druk hebben. Zet daarom buurtsportcoaches, jongerenwerkers en verenigingen in en gebruik de organisatiekracht van scholen.”

Werken

Hoe creëer je een zo goed mogelijk ondernemersklimaat, is de vraag die VVD Nieuwkoop zich stelt. “We willen ondernemers – gevestigden en starters – persoonlijker en meer op maat gaan helpen. Door advisering, onder andere in verduurzaming, op locatie. Hen vragen wat ze nodig hebben. Het kan ook allemaal vlotter en efficiënter. Ondernemers worden te vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Ze krijgen geen antwoord of moeten er lang op wachten. En we willen ruimte creëren op bedrijventerreinen waardoor bedrijven kunnen uitbreiden. Momenteel vertrekken er ondernemers, omdat deze uitbreiding niet mogelijk is.”

Wat betreft de winkelcentra mogen wel eens flinke stappen worden gezet, vindt het VVD. “De centra moeten sterker worden. De politiek geeft onvoldoende sturing en neemt geen beslissingen. Terwijl ze juist moet investeren in de winkelcentra. Er liggen enorme economische kansen. Zorg voor bruisende winkelcentra, zij zijn het hart van onze dorpen.” De Kleer noemt de Vlinder-locatie in Ter Aar. Hij vindt dat de gemeente onvoldoende proactief is. “De politiek moet er meer bovenop zitten. Pand plat, paal erin. Als iets niet werkt, moet je sneller schakelen.”

De Kleer en zijn partij vinden dat tuinbouw en landbouw bij Nieuwkoop horen. “Deze moet je behouden. Er ligt een uitdaging om met de ondernemers in deze bedrijfstak het gesprek aan te gaan. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er voor hen een goede toekomst in gemeente Nieuwkoop mogelijk is?”

Zorg welzijn en sport

Betaalbare, toegankelijke en kwalitatieve zorg dichtbij huis is het uitgangspunt van VVD Nieuwkoop. “Mensen hebben het recht om in hun eigen vertrouwde omgeving oud te worden. Ook moeten we grip houden op de jeugdzorg.”

De VVD wil nog concreter aan de slag gaan om sport en sociaal samenzijn preventief in te zetten in de maatschappij. “Met acties die we direct uitvoeren en met koppelkansen creëren. De gemeente moet de spin in het web worden om te zorgen dat die preventie nog duidelijker in het beleid terechtkomt.”

Dit geldt ook voor sportdeelname door ouderen. “Benut de organisatiekracht van ouderenorganisaties, breng ze in contact met verenigingen en breid het sportaanbod uit. Maar ook qua sporten voor scholieren moeten we uitzoeken hoe we de scholen beter kunnen inzetten om de sportdeelname omhoog te krijgen. Informeer inwoners over de vele regelingen die er zijn, waardoor duidelijk wordt dat sporten voor iedereen mogelijk is.”

Het huidige sportaanbod moet daarbij op peil gehouden worden, dus ook de kleine sporten. “Er is een belangrijke rol weggelegd voor de gemeente om de samenwerking met de binnensportaccommodaties aan te gaan. Het sportaanbod mag niet verschralen. Elke club en vereniging, maar ook scholen, moeten hun locatie openstellen. Nieuwkoop heeft een goed beleid en goede visies. De winst zit hem in de uitvoering van deze visies en nota’s. De doeltreffendheid kan beter. Zeg niet, we moeten de eenzaamheid aanpakken, maar kijk naar welke concrete acties je kunt nemen om dit aan te pakken.”

Natuur, milieu en klimaat

“We moeten realistisch zijn, het midden vinden tussen enerzijds de mensen die de kop in het zand steken en anderzijds een eerlijk verhaal vertellen. Je kunt wel roepen dat het sneller moet, maar zeg dan ook hoe. We kunnen niet miljoenen vrijmaken om mensen te gaan compenseren om klimaatbewuster te gaan wonen en leven, dat is aan het Rijk. Die regelingen komen eraan. De Transitievisie warmte is zoals het er nu voor staat.”

VVD Nieuwkoop vindt wel dat de gemeente concreter aan de slag moet en dat inwoners antwoorden krijgen op hun vragen. “En we moeten ervoor zorgen dat zon op dak meer wordt gestimuleerd met een actieagenda. Evenals hybride warmtepompen en zon op restlocaties, zoals tussen wegen en op bedrijventerreinen. Het open landschap kun je op die manier sparen.”

Kunst en cultuur

“Kunst en cultuur worden onvoldoende gezien”, vindt VVD Nieuwkoop. “Deze sectoren moeten een plek in het beleid krijgen en moeten om tafel. Het gaat er echt om hoe we ervoor kunnen zorgen dat we kunst en cultuur in gemeente Nieuwkoop kunnen ontwikkelen. Welke kansen zijn er? Hoe kunnen we dit integreren in het onderwijs? Onze dorpen zijn sterk, we hebben belangrijke evenementen van onschatbare waarde, deze moeten wij maximaal ondersteunen. Maak het de organisatoren zo makkelijk mogelijk.”

De liberale partij vindt dat de politiek kunst en cultuur serieuzer moet nemen. “Als gemeente zijn we vergeten deze tak mee te nemen, terwijl we zoveel mooie culturele organisaties hebben. Ook ligt er een kans in het stimuleren van samenwerking, kijk naar wat de muziekverenigingen in Nieuwkoop nu al doen.”

En ook

VVD Nieuwkoop vindt dat de gemeente moet werken voor haar inwoners. ‘Een Nieuwkoop dat werkt voor jou’ is dan ook de naam van het Verkiezingsprogramma. “Dat gebeurt onvoldoende. De gemeente moet niet met dikke visies en nota’s komen, maar moet concrete en zichtbare resultaten boeken. De kern in ons verhaal; zij moet meer leveren, doeltreffend, nadrukkelijk en zichtbaar aanwezig zijn. Concreet resultaatgericht zijn. Dat zorgt ook nog eens voor verbinding tussen de dorpen.”


Nieuws over VVD Nieuwkoop