Gemeenteraadsverkiezingen: De Nieuwkoper in gesprek met Samen Beter Nieuwkoop

In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen spreekt De Nieuwkoper met alle politieke partijen die in gemeente Nieuwkoop meedoen aan de verkiezingen. Als laatste spraken wij met Lizet Keijzers (56), lijsttrekker van Samen Beter Nieuwkoop.

Sinds acht jaar is Lizet Keijzers uit Noordeinde raadslid voor Samen Beter Nieuwkoop. “Ik werd gevraagd lijsttrekker te worden vanwege mijn ervaring. Met mijn ervaring kan ik de partij op de kaart houden en kunnen we samen doorgaan met waar we ons al acht jaar voor inzetten.” Naast lijsttrekker is Keijzers voorzitter van LTVZ, al treedt zij daar binnenkort – na 10 jaar bestuurslidmaatschap – af, ook vanwege haar drukke werkzaamheden bij gemeente Reeuwijk-Bodegraven.

Keijzers zet de belangrijkste standpunten van haar partij op een rij aan de hand van zeven thema’s.

Wonen

Keijzers geeft aan dat er al jaren enorm hard is gewerkt aan woningbouw. “Afgelopen vier jaar zijn veel plannen in voorbereiding genomen. Veel hiervan zijn tot een vastgesteld bestemmingsplan gekomen. De bouw van ongeveer zeshonderd woningen ligt al vast. Voor 150 woningen worden ook al plannen gemaakt. Daarbij zijn er afgelopen jaren driehonderd woningen uit de grond gestampt. Alle partijen hebben hard aan de weg getimmerd om woningbouw te realiseren. Daar gaan we komende jaren veel profijt van hebben, want al die bestemmingsplannen worden in uitvoering genomen. Handen uit de mouwen en bouwen.”

Voor Samen Beter Nieuwkoop is de komst van betaalbare woningen in een groene en gezonde omgeving, een speerpunt. “Wonen is ook leven. Je koopt en huurt ook leefomgeving.”

Woningbouw is nodig voor verschillende doelgroepen. “Starters, jonge gezinnen en senioren. Waaronder woningen op maat, zoals appartementen. Starters kunnen betaalbaar beginnen, senioren kunnen met geschikte nieuwe woningen doorstromen wat ruimte vrijmaakt voor mensen die een nieuwe woning nodig hebben of hieraan toe zijn.”

Samen Beter Nieuwkoop zet ook in op bijzondere oplossingen. “We moeten onze pijlen richten op agrarische bedrijven met erfbebouwing. Schuren moeten worden omgebouwd tot appartementen en meerdere kleine woningen. Ook moeten we de bouw van mantelzorg- en pre-mantelzorgwoningen, aanleunwoningen en kangoeroewoningen stimuleren. Kangoeroewoningen worden vaak gebouwd voor ouders. Dit kan ook voor kinderen. Zulke woonvormen zijn alleen mogelijk op plekken waar ruimte is, maar alle kleine beetjes kunnen bijdragen aan de oplossing van de woningnood.”

Bereikbaarheid

Voor Samen Beter Nieuwkoop gaat bereikbaarheid ook om leefomgeving. “Een onderdeel van die omgeving is gezond en veilig bereikbaar zijn. Wij vinden het belangrijk dat schoolroutes veilig zijn. De fietsvoorzieningen moeten veilig zijn, je moet op veilige manier kunnen oversteken en we willen 30 km per uur in de dorpen. Landbouw- en vrachtverkeer moeten we om de dorpen heen leiden via provinciale- en paralelwegen. Het is een kwestie van bijsturen en deze voorzieningen veiliger organiseren. Zo maken wij onze dorpen veilig en leefbaar. Geef specifieke ontheffingen en faciliteer langzaam verkeer goed.”

Wat betreft het openbaar vervoer vindt SBN dat een bepaald niveau moet worden behaald. “Het ov moet beschikbaar zijn en blijven. Zodat niet overal de auto voor nodig is. Zorg voor bredere fietspaden, snelfietsroutes, voldoende stallingsmogelijkheden bij de bushalte en zorg dat de ov-reizigers comfortabel kunnen wachten bij de bushaltes. Daarnaast moeten we elektrisch rijden vooruithelpen en de gemeente moet faciliteren in laadpalen. Dit kun je bereiken door goed samen te werken met de samenleving.”

Onderwijs

Samen Beter Nieuwkoop vindt dat een concreet actieplan nodig is om de ontstane leerachterstanden door corona in te halen. “Corona heeft op volwassenen al een enorme impact, maar twee jaar is voor deze groep te overzien. Voor kinderen en jongeren is twee jaar veel meer. We moeten ons richten op specifieke vraagstukken voor jongeren. Voor hen die in de problemen zijn gekomen door het gemis aan sociaal contact.”

Ook voor Keijzers en haar partij hebben jongeren de toekomst. “Daarom moet je voor die doelgroep goede dingen doen. Zij moeten zich kunnen ontwikkelen en samen kunnen leren in een veilige omgeving. Kinderen en jongeren moeten zin hebben in een schooldag. Het is een leer- en ontwikkeldag waarin ze samen zijn.”

SBN is blij met de gerealiseerde integrale kindcentra in Ter Aar en Zevenhoven. “En we zijn blij met de plannen voor meer integrale kindcentra. In IKC’s komen veel voorzieningen bij elkaar; jeugd, zorg, preventie, kinderopvang, de bibliotheek. Dit zorgt voor mogelijkheden voor verenigingen, activiteiten voor ouderen, gecombineerd met sport. De IKC’s zijn duurzaam gebouwd en dus gezond. Dat doet wat met de samenleving, naast dat het wat doet voor de ontwikkeling van de kinderen.”

Werken

“Nieuwkoop is een ondernemende gemeente met een rijk midden- en kleinbedrijf, veel zzp-ers, toffe horeca, een goed georganiseerd bedrijfsleven, heel veel innovatie in het bedrijfsleven en bij de agrariërs”, zegt Keijzers. “Er zijn hier innovatieve stallen gebouwd om de stikstofuitstoot te verminderen. Zulke ondernemers moeten de ruimte krijgen. Verder moeten we werkgevers stimuleren om leerplekken en beroepentuinen aan te bieden. We moeten verbindingen leggen tussen onderwijs en economie/werk. Zeker in een landelijk gebied als dit, met veel dorpen, gezellige dorpskernen, winkels, horeca, groene pleinen en evenementen. Economie en sociaal leven ontmoeten elkaar in de dorpsharten.”

SBN wil dat op de bestaande bedrijventerreinen de ruimte effectiever gebruikt wordt. “Momenteel wordt Schoterhoek 2 gerealiseerd. Pas als dit bedrijventerrein klaar is en de ruimte op alle terreinen effectief is gebruikt, weet je pas of je uitbreidingsruimte nodig hebt. En ook niet alle bedrijvigheid hoeft in Nieuwkoop, je kunt ook naar Mijdrecht of Alphen. En wíl je hiervoor dan een stuk landschap in gebruik nemen, dan moet dit eerst wel goed worden uitgezocht. Het open landschap hoort bij onze historie.”

Zorg, Welzijn en Sport

“De samenleving is aan het vergrijzen”, is ook voor SBN duidelijk. “Mensen leven langer, want de gezondheidszorg is verder ontwikkeld. Daarom moeten er voor ouderen goede woonmogelijkheden zijn, met zorg erbij of in de buurt. Ook moeten we ons bezighouden met nieuwe woonzorgvormen. SBN is een groot voorstander van het in ere herstellen van bejaardentehuizen. Daar hebben wij als lokale partij weinig invloed op, maar het is wel een grote wens. Wij zijn dan ook heel blij met het Futurahuis in Nieuwveen en op korte termijn in Ter Aar. Dat soort woonvormen moet er ook komen voor mensen met een minder grote portemonnee. Hiervoor zou sociale huur gebruikt kunnen worden. Een complex van appartementen met gezamenlijke tuinen en ruimtes. Maar ook met de aanleg van hofjes.”

“Goed wonen is goed leven, in een mooie leefomgeving. Je moet je vrije tijd goed in kunnen vullen met mooie mogelijkheden. Lekker buiten kunnen zijn en kunnen recreëren en sporten in je eigen omgeving. Kunst en cultuur zijn hierin ook belangrijk. Verenigingen en vrijwilligers moet je ondersteunen. Je moet ervoor zorgen dat er leerzame activiteiten zijn en dat er gesport en bewogen kan worden. Het cement van de samenleving. Zorg dus goed voor de sportcomplexen en faciliteer sporten en bewegen. Niet alleen via accommodaties, maar ook door subsidies en het verschaffen van informatie via het Verenigingenloket.”

Natuur, milieu en klimaat

“Groen is gezond. Wij willen biodivers groen in de woonwijken behouden. Bomen en groen zorgen voor afvoer van water en voor verkoeling in de zomer. Zorg goed voor de natuur. In gemeente Nieuwkoop hebben we enorm veel mooie natuur, laten we dat koesteren en behouden. Daarom zet SBN in op snelfietsroutes en het stimuleren van elektrisch fietsen. We moeten van het gas af en andere energievormen gaan inzetten, dat is opgelegd door het Rijk. Hieraan hangen termijnen. Laten we dit stapje voor stapje doen en de informatie hierover goed bereikbaar maken voor de inwoners. En zorg dat je de toekomstige veranderingen betaalbaar houdt.”

SBN vindt dat er een goede ingang nodig is om geïnformeerd te worden over milieu en klimaat. “Er moet een duurzaamheidsloket of -winkel komen. Toon je best practices en zorg voor een plek waar inwoners informatie kunnen krijgen. Het vraagt namelijk wel wat van mensen om stappen te zetten naar verduurzaming. Voor jongeren is dit al veel vanzelfsprekender, die krijgen het op school mee. Mensen van de latere generaties, voor veel van hen is het een ver-van-hun-bed show. Die bewustwording moet op gang worden gebracht. Help ze daarbij.”

Kunst en Cultuur

“De afgelopen periode is veel aandacht gegeven aan sport en bewegen”, begint Keijzers de standpunten van SBN op het thema Kunst en Cultuur. “Toen is gaan leven dat er meer is dan dat. De een sport graag, de ander wil zich creatief uiten. Cultuurhistorie wakkert die creativiteit aan. Daarvoor moet voldoende ruimte zijn. Stichting !Triggr in Ter Aar staat hier stevig in. Zij biedt van alles aan op het gebied van vrijetijdsbesteding; creatief, muzieklessen, lezingen en beweegactiviteiten. Op die manier word je ook van betekenis voor mensen die samen iets willen doen.”

“Kunst en cultuur lijkt veel minder breed verspreid. Voetbal, tennis en hockey lijken topic, maar zijn ze dit wel? Wij weten zeker dat er veel hang is naar muziek en cultuur. Besteden we er wel voldoende aandacht aan?”

Nieuwkoop staat bekend als kunstenaarsdorp, vooral door de plassen. “Daar werden vroeger prachtige plaatjes en prenten van gemaakt. Net zoals de smederijen, ook een creatief beroep en niet weg te denken uit de Nieuwkoopse geschiedenis. Dat zien wij terug op markten en braderieën. Slootkunst is ook zoiets moois, het biedt ruimte aan creatieve uitspattingen. Verder hebben we de Kunstroute, met pareltjes van kunstenaars en kunstwerken. En dan hebben we ook nog de Verlichte Proeverijenroute. Inventariseer alles goed en onderzoek waaraan behoefte is. Kan het zich financieel bedruipen of is er (meer) subsidie nodig? Is het aanstellen van cultuurcoaches, in het verlengde van buurtsportcoaches, wellicht een idee? En bijvoorbeeld muziek, kan dit misschien een vaste plek krijgen in het onderwijs.”

Tot slot

Samen Beter Nieuwkoop zet de inwoner en de ondernemer op 1. “We doen het voor de samenleving. Daarom zijn wij voor medezeggenschap en participatie met inspraakrondes op maat. Het ene vraagstuk leent zich voor uitgebreide participatie, het andere vraagt minder inspraak. Ook belangrijk vinden wij dat er een punt moet worden gezet. Op een gegeven moment is het klaar en maakt de gemeente het besluit. Je kunt niet blijven praten. Vind de balans tussen de tijd die je erin steekt en het tempo dat nodig is en de stappen die je moet zetten. Handen uit de mouwen. Niet lullen maar poetsen. Zoek het evenwicht tussen samen dingen bedenken, beslissingen maken en het uitvoeren.”


Nieuws over Samen Beter Nieuwkoop