De Regenboog en De Vrijheid zijn wegen in de nieuwe wijk Zuidhoek. ©Google Maps

Burgemeester en wethouders van gemeente Nieuwkoop hebben het voornemen om een parkeerverbodzone in te stellen in de woonwijk Zuidhoek. In de parkeervakken mag gewoon geparkeerd worden, buiten de vakken wordt dit verboden.

In Nieuwkoop is de nieuwe wijk Zuidhoek gebouwd. De Zuidhoek bestaat uit twee woonstraten, De Regenboog en De Vrijheid. Hierbij is het aantal parkeerplaatsen dat wordt aangelegd berekend volgens de parkeernormen waardoor er voldoende parkeerplaatsen zijn zonder buiten de vakken te moeten parkeren.

In de huidige situatie is het nog toegestaan om langs de weg te parkeren. Maar omdat men buiten de vakken parkeert wordt de ruimte op de straten beperkt wat de doorstroming van het verkeer beperkt. Het maakt inritten naar de woningen slechter bereikbaar. Ook zal het verkeer dat op straat staat ervoor zorgen dat het overzicht op de straat minder wordt wat de verkeersveiligheid niet te goede komt.

Op het Zuideinde geldt al een parkeerverbodzone. Gewenst is deze door te laten lopen naar de nieuwe woonwijk Zuidhoek, zodat het verkeer doorgang kan vinden en het straatbeeld overzichtelijk blijft en de verkeersveiligheid gewaarborgd. Het verkeersbesluit stelt een parkeerverbodzone in.

Situatieschets van het parkeerverbod in Zuidhoek. ©Gemeente Nieuwkoop
Doortrekken parkeerverbod

Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, is het gewenst om de verkeersmaatregel ‘Parkeerverbodzone’ te nemen voor Zuidhoek. Om de parkeerverbodzone aan te geven en van alle inrijrichtingen te voorzien van borden wordt het bord E01-ZB-H (Herhaling Parkeerverbodzone) nabij de splitsing Zuidhoek, De Regenboog en De Verbinding, geplaatst.

De verkeersadviseur van de politie adviseert positief over het voorliggende besluit.

Het besluit ligt voor een termijn van zes weken ter inzage bij het klantcontactcentrum, Teylersplein 1 te Nieuwveen. Bezwaar maken is in die periode nodig.

DIRECT NAAR:
Het verkeersbesluit