Gemeenteraadsverkiezingen: De Nieuwkoper in gesprek met CDA Nieuwkoop

In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen spreekt De Nieuwkoper met alle politieke partijen die in gemeente Nieuwkoop meedoen aan de verkiezingen. Als vierde spraken wij met Antoinette Ingwersen (55) lijsttrekker van CDA Nieuwkoop.

Antoinette Ingwersen was, voordat zij in de politiek kwam, ruim 25 jaar werkzaam bij de politie; de laatste 10 jaar als commissaris. Vier jaar geleden stond zij op nummer 2 van CDA Nieuwkoop. Inmiddels heeft ze haar eerste termijn als wethouder erop zitten. Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen werd zij gevraagd als lijsttrekker. “Daar moest ik even goed over nadenken. Maar het is belangrijk en dankbaar werk en ik wil verantwoordelijk blijven voor wat ik heb mede-opgebouwd.”

Ingwersen zet de belangrijkste standpunten van haar partij op een rij aan de hand van zeven thema’s.

Wonen

CDA Nieuwkoop wil vooral veel én gevarieerd bouwen. “Woningen voor jongeren, starters en ouderen, woningen waaraan behoefte is”, begint Ingwersen. “Je wilt dat de doorstroming op gang wordt gebracht, die verhuismarkt moet in beweging komen.”

Ouderen moeten, vindt het CDA, passende woningen krijgen. “Wij pleiten voor een doorstroommakelaar die de ouderen helpt om de doorstroming te bevorderen. Er is sociale woningbouw nodig, maar ook huur- en koopappartementen passend bij de behoefte van ouderen die een voorkeur hebben voor kleine appartementen. Een mix is belangrijk. Het zorgt voor beweging in die middenlaag.”

CDA vindt dat ook serieus gekeken moet worden naar meerlaags bouwen. “We moeten aan een enorme woningbehoefte voldoen. Niet gigantisch de hoogte in, het moet wel architectonisch passen in de omgeving.”

De roep om betaalbare woningen is groot. “De woningmarkt moet financieel bereikbaar zijn voor jongeren en starters. De startersleningen moeten verhoogd worden naar 50.000 euro. Dan kun je een hypotheek afsluiten. Maar ook moeten er mogelijkheden benut worden voor oplossingen als Koopgarant en Koopstart. Als je bepaalde betalingen kunt uitstellen, is een hypotheek makkelijker af te sluiten.”

CDA vindt het belangrijk dat wijken groen en leefbaar zijn. “Zorg dat dit in afstemming met de wijk gebeurt, zodat iedereen klimaatbestendig, groen en fijn kan wonen.”

Ingwersen is enthousiast over de particuliere zelfbouw  CPO. “In Nieuwveen is dit al eens gerealiseerd door het CDA. Collectief bouwen is mooi en  laagdrempelig. Ook vinden wij dat meer ingezet moet worden op pre-mantelzorgwoningen. Zodat je je ouders op je eigen erf kunt laten wonen.”

Bereikbaarheid

De gemeente wil het doorgaande verkeer niet faciliteren. “Verkeer zonder bestemming moeten we om de dorpen heen leiden, via de provinciale en doorgaande wegen. We zijn geen doorstroomgemeente. En we willen dat onze inwoners en mensen die hier werken goede ontsluitingswegen hebben.”

Het CDA vindt dat het OV een serieus alternatief moet worden voor de auto. “We willen goed en sneller OV. Zorgen voor goede voorzieningen bij een halte, zodat je je auto en fiets kunt parkeren en makkelijk op de bus kunt stappen. In Uithoorn komt een tram naar Amsterdam.  Tussen Alphen en Uithoorn, via Nieuwkoop, is dus een snelle verbinding belangrijk.” 

Iedereen stimuleren de fiets te pakken, staat ook op het CDA-lijstje. “We willen meer goede fietspaden wat de veiligheid op wegen vergroot. En langs de grote doorgaande routes, moeten we de fietspaden meer geschikt maken voor elektrische fietsen. Het is van belang de verschillende snelheden naast elkaar te reguleren.”

In de dorpen zelf wil CDA dat alle wegen echt veilig zijn. “Onder andere met zebrapaden die eruit springen. Vijf hebben we er inmiddels geaccentueerd. Dat kost veel geld, maar ze vallen wel op. En zorg dat er voor schoolkinderen voldoende veilige fietsroutes zijn.”

Onderwijs

“Onderwijs is de basis van elke ontwikkeling”, spreekt Ingwersen. “CDA wil dat het onderwijs dichtbij georganiseerd wordt. In de dorpen dus. De bouw van IKC’s is heel belangrijk. Maar ook bij kleinere scholen kun je slim verbinding maken met verenigingen, waardoor zij in stand blijven en je de dorpen leefbaar houdt.”

In Nieuwveen staat een Integraal KindCentrum op de planning. “Met de inwoners zoekt de gemeente momenteel naar een locatie. De lokale kracht van inwoners die meedenken, werd duidelijk toen de voetbalvereniging als optie werd aangedragen. Dan kan het scoutingterrein er mooi bijgetrokken worden, stelde men. Als je vrijwilligers en sport- en cultuurverenigingen bij elkaar brengt, word je zoveel sterker. Je hebt toekomst als je samenwerkt. En durf inwoners die ideeën hebben én kennis en ervaring, de ruimte te geven om ze uit te voeren. Die lokale kracht is heel groot.”

CDA pleit voor voldoende stageplaatsen. “De ondernemers en het onderwijs moeten meer gekoppeld worden. Stimuleer dat basisschoolkinderen  het TechniekHuis bezoeken. De Tuinbouw Battle waar basisschool De Vaart nu aan meedoet, is ook zo’n mooi initiatief. Maak kinderen nieuwsgierig en trek zo toekomstige handjes aan voor de techniek- en de maakindustrie.

Werken

Ingwersen is onder andere wethouder van economie. Zij ziet hierdoor hoeveel verschillende ondernemers gemeente Nieuwkoop heeft. “Zij zijn zo creatief en innovatief. En er zijn zoveel jonge ondernemers. Breng ze bij elkaar en laat ze van elkaar leren. En geef ondernemers de ruimte om te kunnen ondernemen. Daarvoor zijn goede bedrijventerreinen nodig. Een mooi voorbeeld is Schoterhoek II. De ondernemers daar hebben zich verenigd in een coöperatie. En er is hier veel aandacht voor duurzaam ondernemen. Wij moeten de bestaande bedrijventerreinen zo duurzaam mogelijk herontwikkelen. De ruimte die er is, maximaal benutten.” 

CDA ziet toekomst in het aanstellen van een accountmanager, een vast aanspreekpunt voor bedrijven. “Iemand die echt meedenkt met de ondernemer, alles weet en meevoelt.”

Ook in gemeente Nieuwkoop is er een tekort aan werknemers. “We willen inzetten op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vind hun talenten en stimuleer bedrijven om deze mensen aan te nemen.”

Om dorpscentra aantrekkelijk en toekomstbestendig te houden, is de detailhandel belangrijk. “Zorg dat de winkels niet versnipperd door de dorpen zijn, houd ze in alle kernen centraal bij elkaar. We zien steeds meer ondernemers die initiatief durven nemen. Zoals bij ‘Centrumplan Nieuwkoop’ waar De Kunstwinkel en Plein 21 nieuw gevestigd zijn. In veel dorpen zie je de lokale kracht in goede ideeën. Geef dit de ruimte. “

Zorg, welzijn en sport

“De mens staat centraal; de zorg moet dichtbij zijn en kleinschalig. Met herkenbare mensen, niet steeds wisselende gezichten. We moeten ons inzetten tegen eenzaamheid. De welzijnsgesprekken zijn een prachtig initiatief, daar moeten we mee doorgaan. Want het mooie in onze dorpen is dat men omziet naar elkaar, mensen groeten elkaar op straat en tonen oprechte interesse in elkaar. Dat moeten we behouden.”

CDA blijft aandacht vragen voor de fysieke en mentale gezondheid. “Het maakt mensen weerbaarder en minder snel ziek. Ze zijn zelf verantwoordelijk, maar we kunnen als gemeente faciliteren en voorzieningen maken om bewegen en gezonder leven te stimuleren. Sporten moet voor iedereen bereikbaar zijn, verstrek subsidies waar nodig. Er moeten meer beweegplekken komen. Maak bijvoorbeeld bij het Landlustpad in Langeraar een beweegroute. Leg goede wandelpaden aan, zodat mensen een rondje kunnen wandelen. Plaats genoeg bankjes en zorg voor voldoende watertappunten, ook bij scholen. De speelplekken voor kinderen kunnen vaak beter, stimuleer hun motoriek. Zorg voor beweegmogelijkheden voor alle leeftijdscategorieën waardoor men vaker naar buiten gaat.” 

Het CDA is de partij van de verenigingen. “Verenigingen verbinden mensen en overbruggen verschillen. Ze zorgen voor binding en leefbaarheid en zijn het cement van de samenleving. Dat kunnen we stimuleren door te versoepelen in de regeldruk. Soms haken vrijwilligers af vanwege het papierwerk. Wij zien ook mogelijkheden in het combineren van verenigingen en hun ledenadministraties. Maak het aantrekkelijk om je als vrijwilliger in te zetten voor een vereniging.”

Natuur, milieu klimaat

Gemeente Nieuwkoop is, volgens Ingwersen “de groene buffer van de Randstad en een uniek stukje natuur. De Nieuwkoopse Plassen zijn onderdeel van de Hollandse Plassen, optimaal te benutten voor recreatieve voorzieningen en goede vaarwegen. Groen is bevorderlijk voor onze gezondheid. Het CDA wil meer bomen planten en Tiny Forests aanleggen, ook voor educatie.”

Het stimuleren van biodiversiteit hoort hier ook bij. “Het groen moet gevarieerd blijven. Bij boeren moeten we de bloemrijke bermen blijven stimuleren. Een goede waterberging is nodig, evenals een goed rioolstelsel en klimaatbestendig bouwen. We moeten heel terughoudend zijn met het verkopen van snippergroen. Houd het groen ín de wijken.”

In het kader van de Transitie wil CDA verduurzamen. “We moeten onze verantwoordelijkheid nemen en uitvoering geven aan de landelijke doelstellingen. Ondersteun kleinschalige initiateven, zoals kleine windmolens bij boeren en zon op dak. En verdeel de lasten en de lusten. Zorg voor een eerlijke verdeling van opwekking. En daar waar ruimte is en het in de omgeving past, plaats zonnepanelen, en later, als het echt nodig is, windmolens en zonnevelden. Zorg wel dat deze inpasbaar zijn. Maak zoveel mogelijk dubbel gebruik van de grond. We moeten alleen de landelijke doelstellingen willen halen, niet voor meer gaan, anders overspoelt het.

Kunst en Cultuur

Gemeente Nieuwkoop heeft veel kunstenaars. “Kunst en Cultuur verbindt mensen met elkaar én met de historie en onze omgeving. We kunnen ons ermee profileren en er recreanten en toeristen mee trekken.”

Het CDA wil de regels rond evenementen versoepelen. “Soms haken organisatoren af vanwege het papierwerk. Geef ze de ruimte en een grote eigen verantwoordelijkheid. Zie verenigingen als de spil in kunst en cultuur en verstrek hun subsidies, zonder de balans uit het oog te verliezen.”

Het CDA wil dat jongeren vroeg kennismaken met kunst en cultuur. Daartoe behoort ook muziekonderwijs. “Hiervoor hebben wij al het Muziekakkoord.”

Tot slot

Ingwersen zei het al eerder in het interview: Het CDA is de partij van de verenigingen. “Wij worden gevormd door geweldige initiatieven van mensen en vrijwilligers. Die grote lokale kracht is fantastisch. De lokale initiatieven willen wij ondersteunen door vertrouwen te geven aan deze mensen en regels te verminderen. Goed luisteren levert resultaat op en draagvlak. Het beleid moet deugen, maar moet ook deugd doen. We moeten meedenken met ondernemers, denken in mogelijkheden. De ander deugd doen.”