In 2022 is in de Cyclusregio minder afval ingezameld dan de jaren ervoor. De totale hoeveelheid afval en grondstoffen die we hebben ingezameld daalde met 7%. Die daling was al ingezet in 2019 en na een lichte stijging (door de coronacrisis) in 2020 daalde de totale hoeveelheid afval en waardevolle grondstoffen in de jaren 2021 en 2022 verder. Een inwoner leverde in 2022 gemiddeld 33 kg minder afval in dan in 2021.

Cyclus ziet de daling van de totale hoeveelheid afval en grondstoffen als een goede ontwikkeling. Zeker omdat dit ook gepaard gaat met een daling van de hoeveelheid ingezameld restafval. In 2022 leverde een inwoner gemiddeld 9 kg minder restafval in dan het jaar ervoor. Dit is in lijn met wat er landelijk gebeurt.

Ook is de hoeveelheid ingezamelde waardevolle grondstoffen per inwoner gedaald. Dan gaat het bijvoorbeeld om GFT+E (groente-, fruit-en tuinafval + etensresten), PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons) en OPK (oud papier en karton). Eenzelfde beeld zien we bij de hoeveelheden aangeboden afval en waardevolle grondstoffen op de milieustraten. Het scheidingspercentage is hetzelfde gebleven. De daling van de ingezamelde hoeveelheden waardevolle grondstoffen kan meerdere oorzaken hebben. Zo hebben steeds meer producenten ingezet op circulariteit of circulaire producten, worden er minder grondstoffen gebruikt voor verpakkingsmateriaal en kunnen inwoners bewuster inkopen en langer met producten doen door meer hergebruik, het doorverkopen en weggeven van producten.

Verminderen afvalstromen, hergebruik grondstoffen

Het feit dat de totale hoeveelheid afval en grondstoffenin 2022 is gedaald, sluit aan op onze strategie. Als Cyclus spannen wij ons, samen met onze gemeenten, in om bij te dragen aan het verminderen van afvalstromen in onze regio, het duurzaam verwerken van grondstoffen en het sluiten van de materiaalkringlopen. De daling van de totale hoeveelheid ingezamelde waardevolle grondstoffen zien we voor het eerst in 2022. De komende periode gaan we deze ontwikkeling zorgvuldig monitoren om te zien of deze ontwikkeling zich doorzet.