Woningstichting Nieuwkoop (WSN), Woondiensten Aarwoude (WDA), Stichting Bewoners Belangen Aarwoude (SBBA), Huurders Belangen Vereniging Nieuwkoop (HBV) en de gemeente Nieuwkoop ondertekenden 14 december de prestatieafspraken voor de periode 2022-2025. Deze afspraken dragen bij aan de acties die in de ‘Woonvisie Nieuwkoop 2016-2025’ zijn vastgelegd.

Er zijn afspraken gemaakt over leefbaarheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid en wonen met zorg en welzijn. Dit jaar zijn er vooral aanscherpingen gemaakt op afspraken over loting van woningen voor jongeren, verduurzaming, grondprijzen, middenhuur, huisvesting van statushouders en huisvesting voor ouderen.

Het is een actualisatie van de afspraken die gemaakt zijn voor de periode 2021–2024. De gemeentelijke woonvisie is eind 2016 vastgesteld. In 2017 is door partijen een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst is onderdeel van de prestatieafspraken. In het verlengde daarvan hebben WDA en WSN bij hun bod voor 2022 op de woonvisie het initiatief genomen om met de gemeente over de prestatieafspraken te praten. Dit jaar zijn de prestatieafspraken geactualiseerd en is de termijn een jaar verschoven naar 2022 tot en met 2025.