Nummer 2 op de SGP-ChristenUnie lijst Elias van Belzen, en lijsttrekker Gerrit Splinter. ©SGP-ChristenUnie

Bij de SGP-ChristenUnie staat de samenleving centraal. Een samenleving die niet het werk is van de overheid, maar van mensen en maatschappelijke verbanden samen.

De gemeente heeft dus een bescheiden rol en heeft vooral als taak de kracht in de samenleving te versterken en staat daarom naast mensen. Om te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid, maar ook om mee te denken, te stimuleren en te ondersteunen waar dat nodig is. Dit vraagt om maatwerk: de een heeft die ondersteuning sneller nodig dan de ander. En voor kwetsbare mensen die het echt niet zelf of samen met anderen kunnen, biedt de overheid een vangnet.

Inwoners moeten een beroep kunnen doen op de overheid als hun vrijheid, veiligheid of bestaanszekerheid in het geding is. Om die reden is het goed dat de overheid op een aantal belangrijke terreinen ook grenzen aangeeft, handhaaft, normeert en kadert.

Vertrouwen

Het vertrouwen in de politiek en in de overheid staat steeds verder onder druk, het vertrouwen in de landelijk politiek heeft een dieptepunt bereikt. De SGP-ChristenUnie ziet dat en neemt dat serieus. “Wij zijn ervan overtuigd dat goed bestuur en sterk moreel en integer leiderschap de basis vormen voor een bloeiende samenleving. Net zo belangrijk is een samenleving die zich realiseert dat een overheid niet alles kan oplossen en zelf ook verantwoordelijkheid neemt.”

De SGP-ChristenUnie zet in haar werk in de gemeenteraad in op luisteren en samenwerken. Het wel of niet deelnemen in een coalitie is daarbij niet doorslaggevend. Het innemen van standpunten in de raad wordt primair bepaald door de uitgangspunten van de partijen, die onder andere zijn vastgelegd in dit verkiezingsprogramma. Als fractie staan we in Nieuwkoop als betrouwbaar en constructief bekend en dat willen we ook blijven.

De SGP-ChristenUnie wil bijdragen aan het herstel van vertrouwen door:

 • Open, herkenbaar en betrokken aanwezig te zijn in Nieuwkoop
 • In te zetten op goede relaties met burgers en tussen openbaar bestuur en burgers.
 • Eerlijk te zijn en geen beloftes te doen die niet zijn na te komen.
 • Er voor te zorgen dat politieke processen zoveel mogelijk in de openbaarheid plaatsvinden.
 • Als gemeente te zoeken naar verbindingen. De gemeente brengt initiatieven vanuit de samenleving bij elkaar, overbrugt verschillen en zorgt voor respect en uitwisseling tussen uiteenlopende burgers.
 • Te streven naar een coalitieakkoord op hoofdlijnen, zodat er voor alle partijen ruimte is voor invloed op beleid.
 • De communicatie naar inwoners, de bereikbaarheid en dienstverlening van de gemeente hoge prioriteit te geven.
De gemeente, dat zijn we samen

De SGP-ChristenUnie wil dat inwoners zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen en – samen met anderen en de overheid – de zorg voor de samenleving oppakken.

De gemeente moet op haar beurt open staan voor initiatieven van inwoners, maar ook voor initiatieven van instellingen, bedrijven en kerken. Vooral als die het algemeen belang op het oog hebben. Hierbij past een overheid die meedenkt, participeert, drempels verlaagt en faciliteert. De SGP-ChristenUnie stimuleert dat inwoners zichzelf organiseren in bijvoorbeeld coöperaties of werkgroepen en daarmee verantwoordelijkheden op zich nemen op het gebied van duurzaamheid, zorg, lokale economie of wijkbeheer. Meer verantwoordelijkheid van inwoners vraagt om minder regels van de gemeente, om minder administratieve lasten en bureaucratie. Kortom, om een College en gemeenteraad die durven los te laten.

De SGP-ChristenUnie wil inzetten op het meedenken van inwoners, platforms en comités voorafgaande aan beleidsvorming in de gemeenteraad. Burgerinitiatieven willen we ruimhartig verwelkomen en participatie stellen we op prijs. Wel letten we erop dat de gemeenteraad vanaf het begin heel duidelijk is over de ruimte die er is voor burgerparticipatie. Dat steekt nauw. Aan de ene kant niet pas het gesprek aangaan als keuzes al gemaakt zijn maar ook geen ongecontroleerde burgerparticipatie. We moeten daarbij een gezonde balans aanhouden, ook lettend op de vaak hoogoplopende kosten van participatie.

Inwonerpeilingen, experimenten met nieuwe vormen van vertegenwoordiging en andere manieren om inwoners te betrekken bij de besluitvorming moeten aanvullend zijn op het mandaat dat via de verkiezingen door de inwoners is gegeven. Juist bij belangentegenstellingen is het de gemeenteraad, die als hoeder van het algemeen belang, knopen doorhakt. Het lokaal bestuur blijft eindverantwoordelijk.

Raadgevende referenda zijn geen oplossing bij complexe politieke vraagstukken. Het feit dat de uitslag niet bindend is, levert verwarring en ontevredenheid op. En bovendien, raadsleden zijn gekozen om zorgvuldig alle belangen af te wegen en weloverwogen besluiten te nemen. Laat hen het werk doen waar ze mandaat voor gekregen hebben.

Overheid en inwoner

De gemeente heeft een aantal belangrijke kerntaken, zoals veiligheid, (jeugd-)zorg, maatschappelijke ondersteuning, ruimtelijke ordening waaronder woningbouw en duurzaamheid. Zelfs bij die taken waar zij een primaire verantwoordelijkheid heeft, zoekt zij steeds zoveel mogelijk samenwerking met de samenleving (inwoners, bedrijven, organisaties, kerken, scholen enzovoort).

Dorpen als lokale gemeenschap

De SGP-ChristenUnie waardeert dorpen (kernen) en buurten als lokale gemeenschap en hecht aan het eigene en de vitaliteit van de lokale gemeenschap. De gemeente moet alle mogelijkheden benutten om bewoners van dorpen te betrekken bij zaken die hen raken. Dat vraagt om specifiek kernenbeleid en een gezonde balans van aandacht voor alle kernen.

Voor een betrokken kernenbeleid kiest de SGP-ChristenUnie voor het inzetten van dorpsraden. Dit zijn mensen die met beide benen in de dorpssamenleving staan en een makkelijke toegang hebben tot ambtenaren, raadsleden en wethouders.

De SGP-ChristenUnie wil dorpen eigen verantwoordelijkheid geven, ondersteund met eigen budgetten. De kracht van de kern is daarbij uitgangspunt.

“Onze dorpsraden worden gefaciliteerd om hun belangenvertegenwoordigende rol te kunnen vervullen. Voorwaarde is, dat er een duidelijk draagvlak voor de dorpsraad in de kern moet worden aangetoond.”

Voor een degelijk kernenbeleid is het noodzakelijk beleidsvrijheid te geven om kleine projecten slagvaardig te kunnen aanpakken.

De SGP-ChristenUnie kiest daarom voor:

 • Ruimte voor inwoners die verantwoordelijkheden op zich nemen op het gebied van duurzaamheid, energie, zorg, lokale economie of wijkbeheer.
 • Indieners van burgerinitiatieven worden niet van het kastje naar de muur gestuurd. De gemeentelijke organisatie hanteert hiervoor een eenvoudig systeem/loket.
 • Meer vertrouwen, minder regels: Elk jaar komt het College met voorstellen voor regels die geschrapt, vereenvoudigd of samengevoegd kunnen worden.
 • Onze dorpen krijgen meer eigen mogelijkheden om keuzes te maken die passen bij de wijk en ook eigen budgetten.
 • De budgetten van dorpsraden worden de komende jaren verdubbeld.
 • Geen raadgevende referenda maar wel vroegtijdig open en eerlijk burgers betrekken bij beleidskeuzes en/of grote ontwikkelingen.
 • Heldere procesafspraken bij burgerparticipatie.
 • De gemeente gebruikt bij schriftelijke communicatie met inwoners eenvoudig Nederlands. (taalniveau B1).