Regionale Energie Strategie (RES): De eerste stap is gezet naar energieneutraal

In de raadsvergadering van 3 juni heeft de gemeenteraad van Nieuwkoop ingestemd met de regionale energiestrategie van de regio Holland Rijnland. Wat houdt dit precies in?

In 2019 presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord. Nederland gaf hiermee invulling aan de internationale klimaatafspraken van Parijs. Daarin maakten 195 landen afspraken om de CO2-uitstoot te verminderen en zo de wereldwijde temperatuurstijging te beperken. In het Klimaatakkoord staat ook dat dertig regio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe ze duurzame energie grootschalig kunnen opwekken. Iedere regio legt dit vast in een eigen Regionale Energie Strategie (RES).

Holland Rijnland is één van die dertig regio’s. Dertien gemeenten, waaronder Nieuwkoop, twee waterschappen, de provincie, de netbeheerder en andere partijen geven vorm aan de Holland Rijnland RES. “We maken plannen om in 2050 energieneutraal te zijn”, schrijft gemeente Nieuwkoop op haar website. “Er wordt ons (nog) niet gevraagd wat we met waterstof, kernenergie of andere alternatieve bronnen willen. Tot 2030 zijn we dus aangewezen op bestaande bewezen technieken. In de RES gaat het dus vooral om het benutten van zon -en windenergie.”

Participatie

Via denkmee.nieuwkoop.nl hebben veel inwoners meegedacht. Daarnaast waren er sectortafels waarin specifieke groepen (industrie, landbouw etc.) hun mening gaven. Ook jongeren lieten digitaal van zich horen (swipocratie). Aan de hand van kansenkaarten voor zon -en windenergie zijn reacties en ideeën opgehaald en vonden verdiepende gesprekken plaats. Uiteindelijk maakte de gemeente oriëntatiekaarten met mogelijke gebieden voor zonnevelden. Door (grote) windturbines ging een streep. “Op positieve wijze is meegedacht en -gesproken. En er zijn meerdere petities aangeboden om te benadrukken dat er voldoende ruimte moet blijven voor natuur en leefomgeving.”

Besluit

De gemeenteraad heeft het voorstel van het college overgenomen om als gemeente te werken aan de opwek van maximaal 0,08 TWh tot 2030. De raad heeft zich daarbij expliciet uitgesproken niet met opwek via windturbines in gemeente Nieuwkoop akkoord te gaan en vooral in te zetten om deze doelstelling via zonne-energie te behalen. De raad wil vooral inzetten op zonnepanelen op grote daken. Zij vraagt het college eind dit jaar/begin volgend jaar met een plan te komen. Ook wil de raad dat het college uitgebreider naar de inpassing van zonnevelden in het landschap gaat kijken. “Er was binnen de raad veel discussie over de oriëntatiegebieden op de regionale kaart van Holland Rijnland. De raad heeft besloten om de RES 1.0 Holland Rijnland (inclusief oriëntatiegebieden) vast te stellen, maar wel met de kanttekening dat er nog veel participatie met inwoners en bedrijven nodig is.”

Spelregels

Als er partijen zijn die zonnevelden willen aanleggen en exploiteren, zijn spelregels nodig. “Deze komen in een afwegingskader. Met zo’n kader kunnen we afspraken maken en toetsen. Als plannen voldoen aan het afwegingskader kan de gemeenteraad beslissen om vergunningen af te geven. Voor het afwegingskader nemen we de tijd. We gaan nu naar een RES 2.0; deze moet over twee jaar klaar zijn. In de tussentijd gaan we samen met lokale partijen, provincie en netbeheerders een aantal gebieden verder onderzoeken. Tegelijkertijd stellen we spelregels op voor het inpassen van zonnevelden in het landschap en kijken we hoe we sturing kunnen geven aan lokaal eigendom en omgevingsparticipatie. Meedenken is weer zeer gewenst. Via het platform denkmee.nieuwkoop.nl en hopelijk ook met fysieke bijeenkomsten.”

Sectortafels

De Gebiedscoöperatie Nieuwkoop is samen met de VON sectortafels gestart waarin lokale partijen samenwerken om de energietransitie te versnellen. Er zijn zeven tafels: industrie, glastuinbouw, landbouw, natuur-klimaat, mobiliteit, gebouwde omgeving en mkb. Vanuit hun eigen discipline of specialisatie richten zij zich op verdere verduurzaming van bedrijven en sectoren. Ook netbeheerders Liander en Stedin zijn betrokken. “Als we meer stroom opwekken, betekent dat ook dat het netwerk daarop aangepast moet worden. Daarin worden nieuwe technologische ontwikkelingen, energieopslag en innovaties meegenomen. Als gemeente staan we niet alleen, er zijn buurgemeenten, regio’s en andere overheden. Het is belangrijk dat we de informatie delen en verstandige keuzes maken.”

Op de agenda

De gemeente kijkt niet alleen naar energieopwekking, maar ook naar energiebesparing en het benutten van lokale warmte vanuit bodem en water. “Voor het benutten van lokale warmte stellen we een Transitievisie Warmte op, een eerste verkenning naar het vinden van alternatieven voor aardgas in de dorpen. Tijdens de webinar van 6 juli wordt hierover uitleg gegeven. Daarnaast wordt een Klankbordgroep Warmtetransitie opgericht. Deze groep volgt het proces richting de visie en denkt mee over vervolgstappen.”

Deelnemen aan deze klankbordgroep? Stuur een e-mail naar duurzaam@nieuwkoop.nl. Kijk voor meer informatie en de enquête over de Transitievisie Warmte op denkmee.nieuwkoop.nl. “Zo zijn we op allerlei manieren bezig om de energietransitie vorm te geven in onze gemeente.”


nieuwsbrief nieuwkoperElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Nieuwkoop in je inbox?