Natuurlijk Nieuwkoop heeft schriftelijke vragen gesteld aan het Nieuwkoopse college over het ventilatieprobleem in schoolgebouwen. “Dit is gerelateerd aan COVID, waardoor scholen al twee keer hun deuren moesten sluiten”, zegt Kees Hagenaars, raadslid voor Natuurlijk Nieuwkoop.

Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel  Planbureau (SCP) en voorzitter van de commissie Platform Perspectief Jongeren, wijst er in een artikel in het AD van 5 januari op dat de ventilatie op scholen niet op orde is. Volgens Putters ligt daar niet alleen een taak voor het kabinet, maar ook voor de scholen zelf en de gemeenten waarin ze staan. Hij adviseert de krachten te bundelen, want iedere dag dat een school vanwege onveiligheid dicht moet, ontstaan achterstanden.

“Bij kwart scholen ventilatie niet op orde”

In een artikel in het AD van 10 januari onder de kop: ‘Scholen weer open, maar regie bij aanpak ventilatie ontbreekt’, staat dat bij een kwart van de scholen de ventilatie niet op orde is. Dat laatste bleek uit een onderzoek van het ministerie van Onderwijs. “Terwijl ventileren helpt om de verspreiding van het coronavirus via aerosolen te beperken”, zegt het RIVM.

Landelijke overheid, gemeenten en schoolbesturen wijzen naar elkaar als het gaat om de verantwoordelijkheid voor de aanpak van de ventilatie op scholen, constateert het Platform Perspectief Jongeren in een adviesbrief aan het ministerie. Doordat de verantwoordelijkheid bij de verschillende partijen ligt, gebeurt er weinig.

De overheid heeft 360 miljoen euro uitgetrokken voor ventilatie in scholen. Scholen krijgen maximaal dertig procent van de kosten vergoed. De rest moeten scholen en gemeenten zelf betalen.

Vragen

Natuurlijk Nieuwkoop vraagt het college of zij op de hoogte is van het gegeven dat ook van gemeenten een bijdrage wordt gevraagd voor de oplossing van het ventilatieprobleem op scholen. Ook wil de partij weten of bij het college bekend is dat schoolbesturen slechts dertig procent van de te maken kosten voor het aanbrengen van ventilatiesystemen vergoed krijgen van het Rijk?

Vraag drie is of er op dit moment door het college, samen met de schoolbesturen, gewerkt wordt aan de oplossing van het ventilatieprobleem in schoolgebouwen in gemeente Nieuwkoop? En zo ja, wie daarbij de regie voert.

Mechanisch ventilatiesysteem

De partij wil ook weten of het college kan aangeven hoeveel schoolgebouwen er binnen gemeente Nieuwkoop zijn zonder mechanisch ventilatiesysteem. En of de luchtkwaliteit in de gebouwen zonder mechanische ventilatie wordt gemeten en wat daarvan de resultaten zijn. Zijn er aanvullende maatregelen nodig om coronaproof te kunnen ventileren?

Natuurlijk Nieuwkoop vraagt het college ook of het bereid is de luchtkwaliteit van de Nieuwkoopse scholen te onderzoeken en in beeld te brengen. Tot slot vraagt de Nieuwkoopse partij of het college bereid is de regie te nemen bij de aanpak van de ventilatieproblemen in de Nieuwkoopse schoolgebouwen.