De huidige situatie van het plangebied, gezien vanaf het Tochtpad. ©Google Maps

Er is een grote vraag naar betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen. Met de herontwikkeling van ‘Schoollocatie De Diamant’ en de strook grond langs De Dobbe in Noordeinde komt gemeente Nieuwkoop aan deze vraag tegemoet. In het plan ‘Tochtpad Noordeinde’ komen woningen voor jongeren, starters en ouderen.

In het stedenbouwkundig plan wordt invulling gegeven aan de te bouwen woningen. Voor het ontwikkelen van een stedenbouwkundig plan is een participatietraject doorlopen. Inwoners en organisaties konden in verschillende rondes aangeven wat zij van de stedenbouwkundige varianten vonden. Dit heeft geleid tot de mogelijke invulling van zestien (huur) studio’s/rug-aan-rugwoningen aan De Dobbe.

De Diamant

“Op Schoollocatie De Diamant gaan we uit van achttien koopappartementen voor starters en acht levensloopbestendige woningen (deels huur en koop)”, schrijft Gemeente Nieuwkoop. “Het trapveld maken we iets kleiner, 22,5 bij 27,5 meter, en er komt een beweeg- en ontmoetingsplek. De huidige groenvoorzieningen blijven behouden en we voegen extra groen toe. Dat zorgt voor meer diversiteit in planten en insecten/dieren en daarmee het groene karakter van de kern extra benadrukt.”

Een ander belangrijk punt in het uitwerken van het plan was het voorkomen van sluipverkeer. “Daarom komen er verschillende ontsluitingen naar de nieuwe woningen en is er geen doorlopende weg opgenomen op locatie De Diamant. In het ontwerpbestemmingsplan zijn ook randvoorwaarden opgenomen als groen en natuurinclusief bouwen.”

Het plangebied
Inkijken

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Tochtpad Noordeinde’ is vanaf vandaag zes weken in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en in het Klant Contact Centrum, Teylersplein 1 in Nieuwveen. In deze periode (van 11 februari tot en met 24 maart 2022) is het mogelijk om een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. De gemeenteraad kan vervolgens besluiten een hoorzitting te organiseren. De indieners van de zienswijzen worden dan uitgenodigd om daar hun zienswijze toelichten. De raad betrekt alle zienswijzen bij de vaststelling van het definitieve bestemmingsplan.