Al jaren beweren de vakbonden dat doorwerken tot de AOW-gerechtigde leeftijd voor grote groepen mensen niet haalbaar is. Voor deze stelling geeft het UWV sinds kort een feitelijke onderbouwing. Eind vorig jaar hadden bijna 62.000 zestig-plussers een WIA-uitkering, 14% meer als het jaar daarvoor. Onder de 65-plussers bedroeg de stijging 30%.

Het UWV stelt dat niet zozeer het fysieke aspect, maar de hoge werkdruk oorzaak is van genoemde ontwikkeling.
Ook in andere leeftijdsgroepen stijgt het aantal arbeidsongeschikten, echter niet zo hard als onder de 60-plussers.
Het UWV geeft aan dat zij de toestroom van arbeidsongeschikten niet aan kan. Dit leidt ertoe dat men de aanvragen niet binnen de gestelde termijn van acht weken kan beoordelen. In de hoop hiermee de wachtlijsten enigszins te bekorten, worden zestig-plussers die een WIA aanvraag doen niet meer door een arts beoordeeld, tenzij zij daar expliciet om vragen. Een arbeidsdeskundige beoordeelt tegenwoordig de aanvraag, niet zelden zonder de betreffende persoon ook maar gezien te hebben.
Naar verwachting zullen in 2027 de wachtlijsten voor de arbeidsongeschiktheidskeuringen (tenzij de instroom blijft toenemen) grotendeels verdwenen zijn. ’