De spreidingswet is een Nederlandse wet die de spreiding van vluchtelingen over Nederlandse
gemeenten regelt. Het doel van de wet is om voldoende opvangplekken te realiseren en
vluchtelingen evenwichtiger over de verschillende provincies te verdelen. Het lukt namelijk niet om
voldoende opvangplekken te realiseren voor de mensen die daar recht op hebben. Het Rijk heeft
gemeenten nu verplicht om per provincie een plan te maken om aan deze wettelijke taak te voldoen.
Er is een verdeling per gemeente gemaakt. Voor 1 juli 2025 moeten minimaal 367 duurzame
opvangplekken worden gerealiseerd voor een periode van minimaal 5 jaar – 179 in Kaag en Braassem
en 188 in Nieuwkoop.
Daartoe doen de colleges van Kaag en Braassem en Nieuwkoop een gezamenlijk voorstel naar hun
eigen gemeenteraad. De gemeenteraad van Kaag en Braassem neemt hierover op 22 april een besluit
en de gemeenteraad van Nieuwkoop op 25 april.

Kaag en Braassem en Nieuwkoop trekken gezamenlijk op.
De gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop willen samen op zoek naar een geschikte locatie
voor de komst van een asielzoekerscentrum (azc). De gemeenten hebben volgens de spreidingswet
de opdracht om gezamenlijk 367 vluchtelingen op te vangen. Het doel van een azc is om deze
mensen een tijdelijk thuis te bieden, terwijl hun asielverzoek wordt beoordeeld.
De colleges van beide gemeenten vinden het belangrijk om deze mensen in nood, die hun thuisland
moesten ontvluchten voor oorlog of geweld, op te vangen. Er is een ernstig tekort aan
opvangplekken in Nederland. Tegelijkertijd zijn zij van mening dat dit haar gemeenten en haar
inwoners niet onevenredig mag belasten. Omdat de dorpskernen klein zijn, willen de gemeenten
zoeken naar een geschikte locatie in gebieden waar ze aan elkaar grenzen buiten het bestaand stad-
en dorpsgebied (BSD).

Samenwerking
Belangrijke reden voor samenwerking is de schaalgrootte. Bij een middelgrote opvanglocatie kan een
gemeente rekenen op beheer, maximale ontzorging en het financieel dragen van risico’s door het
Centraal Opvang Asielzoekers (COA). Als Kaag en Braassem en Nieuwkoop de krachten bundelen
neemt het COA in principe alles op het gebied van veiligheid in en rondom de locatie, welzijn en
dagbesteding, huisartsenzorg en verwijzing naar medisch specialistische zorg voor haar rekening. Het
verzorgen van een azc is een specialisme waarin het COA jarenlange ervaring heeft opgebouwd.
Samenwerking tussen beide gemeentes ligt daarom voor de hand, ook omdat er een vergelijkbare
opgave ligt in het aantal opvangplekken, de gemeenten beiden bestaan uit kleine dorpen en kernen
en onderdeel uitmaken van dezelfde regio en provincie. Via deze samenwerking kan tegen minimale
kosten duurzame humanitaire opvang worden geboden aan kwetsbare mensen, op een wijze die de
minste gevolgen heeft voor het dagelijks leven van de inwoners binnen de kleine dorpskernen.

Meer informatie
Op de websites kaagenbraassem.nl/vluchtelingen en nieuwkoop.nl/vluchtelingen vindt u antwoord
op veel gestelde vragen. Deze informatie wordt steeds aangevuld. Na de raadsvergaderingen volgt
meer informatie over het besluit en de vervolgstappen. Heldere communicatie met en naar inwoners
is daarbij een belangrijk onderwerp.