Gemeente Nieuwkoop werkt aan het opwekken van duurzame energie. Hierover zijn afspraken gemaakt in de Regionale Energie Strategie (RES). Nieuwkoop zet in op zonne-energie. Voor (middel)grote windturbines zijn binnen de gemeente vooralsnog geen mogelijkheden. Dit komt door hoogtebeperkingen vanuit Schiphol en regels voor de bescherming van natuurgebieden. Voor de opwek zijn naast zonnepanelen op (grote) daken ook -panelen in veldopstelling nodig. Om daar regie over te houden, heeft de gemeente een beleidskader zonne-energie opgesteld. Het concept is inmiddels klaar; inwoners en andere belanghebbenden mogen nu reageren.

Inwoners en ondernemers konden al meedenken tijdens diverse bijeenkomsten in en rond de oriëntatiegebieden. In genoemd beleidskader staat uitgewerkt welke stappen zijn gezet om van oriëntatie- naar zoekgebieden voor zonne-energie te komen. Ook wordt aangegeven onder welke voorwaarden de gemeente het opwekken van zonne-energie wil toestaan. Op deze manier wil men op een verantwoorde wijze ruimte geven aan zonne-energie.

Inwoners en belanghebbenden kunnen tot en met woensdag 10 april op het concept reageren. Het beleidskader, de bijlagen en het reactieformulier staan op www.denkmee.nieuwkoop.nl bij het project ‘op weg naar een beleidskader zonne-energie’. Hier is ook te lezen welke fases inmiddels zijn doorlopen om tot het huidige concept te komen.

De gemeente neemt de reacties op in een reactienota en past het beleidskader waar nodig aan. Daarna wordt het vastgesteld door de gemeenteraad. Vervolgens toetst de gemeente de kleinschalige, laagdrempelige aanvragen aan het vastgestelde beleidskader. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen op overkappingen, parkeerplaatsen, waterbassins bij tuinders of kleine opstellingen bij woningen waar te weinig geschikt dakoppervlak is.

Voor de grotere opstellingen kunnen initiatiefnemers niet zomaar een vergunning aanvragen. Hierin voert de gemeente Nieuwkoop zelf de regie. Zij bekijkt of in de zoekgebieden mogelijkheden zijn voor samenwerking met meerdere partijen. Men streeft naar een gebiedsgerichte ontwikkeling waarbij de opbrengsten ook lokaal terechtkomen. De uitgangspunten, voorwaarden en criteria uit het vastgestelde kader zijn daarin leidend.

De gemeenteraad bespreekt het beleidskader zonne-energie in de Oriënterende Raad van 16 mei en de Meningsvormende Raad van 23 mei. De vaststelling staat voor 6 juni op de raadsagenda.