Nu het schooljaar 2023-2024 op zijn eind loopt, wordt door DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) bekend gemaakt dat er in het voorgaande schooljaar door 119 Nieuwkoopse leerplichtigen is gespijbeld: meer dan het schooljaar daarvoor, maar wel gemiddeld voor Nederland.

Een leerling wordt als spijbelaar bestempeld als hij of zij in vier aaneengesloten weken opgeteld minimaal zestien uur ongeoorloofd verzuimt. Er zijn jeugdigen die van spijbelen een sport maken: in Nieuwkoop waren er 32 gevallen van herhaaldelijk spijbelen te noteren.

Bron: DUO

Landelijk werden 65.714 leerlingen als spijbelaar aangemeld, het hoogste aantal sinds 2015-2016, dit is overigens het eerste schooljaar waarover DUO informatie beschikbaar heeft.
In Friesland en Flevoland spijbelt men het vaakst, terwijl dit in Zeeland en Groningen amper voorkomt.
Naast het ‘gewone’ spijbelen, is er ook gekeken naar het zo genaamde luxe-verzuim. Ruim 6600 kinderen werden door hun ouders thuis gehouden in verband met vakantie of een ander feestje.
De gemeente Nieuwkoop telde twaalf gevallen van dergelijk verzuim.
Alle kinderen in Nederland tussen de vijf en zestien jaar, én zestien- en zeventienjarigen zonder havo-, vwo- of mbo2-diploma, zijn in principe leerplichtig. Toch waren er ruim 13.000 kinderen die vorig schooljaar helemaal niet op een school stonden ingeschreven. In Nieuwkoop waren dat er 7, Zie hiervoor het artikel ‘Verborgen Schoolverzuim’ dat wij op 23 mei publiceerden.