De ‘Visie op Sport en Bewegen Nieuwkoop’ is goedgekeurd. Dit betekent dat er een ‘Sportpunt Nieuwkoop’ komt, een ondersteuningsplan voor binnensportaanbieders, een onderzoek naar een nieuw te bouwen zwembad De Wel, een verhoging van de sportsubsidie voor de tennis- en hockeyclubs en optimaal gebruik gemaakt gaat worden van de openbare ruimte.

In de visie zijn vijf uitwerkingsplannen opgenomen. Zij beslaan bijna alle sport- en beweegmogelijkheden in gemeente Nieuwkoop.

Oprichting Sportpunt

Eén van de uitwerkingsplannen is de oprichting van een Sportpunt die bijdraagt aan de ambitie om alle Nieuwkopers een passende en plezierige sport-/beweegactiviteit aan te bieden. Ook zet het Sportpunt sporten en bewegen in als middel voor welzijn en gezondheid. Sportverenigingen kunnen hulp vragen bij Sportpunt Nieuwkoop in hun beleidsvorming en plannen.

Binnensport

Het tweede plan betreft de binnensport. De bezettingsgraad van de Nieuwkoopse accommodaties ligt lager dan het landelijk gemiddelde. Gemeente Nieuwkoop wil hier verandering in aanbrengen. Daarom stimuleert zij binnensportverenigingen om activiteiten te organiseren, met een bredere maatschappelijke meerwaarde. Hiervoor biedt de gemeente de mogelijkheid aan tot het aanvragen van activiteiten- en innovatiesubsidie.

Verder wil de gemeente de binnensportaanbieders ondersteunen in hun toekomen naar sterke en toekomstbestendige vereniging. Bijvoorbeeld door samenwerking met andere sportaanbieders of het aanspreken van nieuwe doelgroepen. Hierin speelt het Sportpunt een grote rol. Ook neemt de gemeente deel aan het Nieuwkoopse Sport- en Vitaliteitsakkoord. Voor de binnensportplannen maakt de gemeente een incidenteel budget van 25.000 euro vrij.

Zwembad De Wel

Heeft het zin het sterk verouderde zwembad zwembad De Wel te renoveren? Of is het een beter idee om in te zetten op een compleet nieuw zwembad met daarbij extra sportfaciliteiten. In de raadsvergadering is besloten om onderzoek te doen naar verschillende scenario’s voor nieuwbouw. Welke mogelijke locaties zijn geschikt? Welke andere sportfuncties kunnen met het nieuwe zwembad gecombineerd worden. Het huidige zwembad moet wel beschikbaar blijven gedurende de nieuwbouwperiode. Voor het onderzoek wordt een incidenteel budget van 30.000 euro gereserveerd.

Buitensportaccommodaties

Voor buitensportaccommodaties wil de gemeente een vergelijkbare wijze van financiële steun vanuit het gemeenschapsgeld geven. De discussie speelt met name in de ondersteuning van brede verenigingssporten met kostbare accommodaties; voetbal, tennis en hockey. De gemeente heeft goed gekeken naar wat de samenleving niet zelf kan. Ook is het belangrijk vraag en aanbod af te stemmen en overcapaciteit te beperken. En de maatschappelijke meerwaarde van een vereniging speelt een rol bij de subsidie.

Besloten is de subsidie voor de voetbal met een periode van tien jaar onder gelijke financiële voorwaarden te verlengen. Voorwaarde is dat Stibuni (Stichting Buitensport Nieuwkoop) een plan opstelt voor het uitbreiden van multifunctioneel gebruik van de velden.

De onderhoudssubsidie voor de hockey gaat van 5.000 naar 35.000 euro per jaar, in eerste instantie voor een periode van tien jaar. Ook de Hockeyclub moet een plan opstellen voor intensiever en multifunctioneel gebruik van de accommodatie.

De tennisclubs krijgen een subsidie als bijdrage voor het onderhoud van de tennisbanen. Daarbij krijgen zij indirect financiële ruimte om met nieuwe activiteiten en voorzieningen nieuwe doelgroepen aan te trekken, eventueel geholpen door Sportpunt Nieuwkoop. De gemeente geeft de tennisclubs een subsidie van 60.000 euro per jaar voor een periode van tien jaar.

Openbare ruimte

Steeds meer mensen gebruiken de openbare ruimte om te bewegen. Daarom is de gemeente al enige maanden bezig met het aanleggen van beweegprojecten. Zo zijn in Ter Aar en Nieuwveen buitensportplaatsen aangelegd. Gekeken wordt of meer buitensportplaatsen wenselijk zijn. Verder wil de gemeente elk jaar (voor een periode van vijf jaar) sporttoestellen toevoegen aan bestaande speelplaatsen. Zij wil beweegactiviteiten in de openbare ruimte stimuleren. Zo riep de gemeente september uit tot ‘Nieuwkoop on the Move‘-maand. Doorlopend wil zij verenigingen stimuleren hun sportvelden open te stellen en multifunctioneel te gebruiken. Daarnaast hebben inwoners gevraagd om een aantal lokale wandelrondjes. Zij vroegen om een Rondje Zevenhoven en een wandelroute vanaf Vosseburch Langeraar. Ook hiervoor maakt de gemeente budget vrij. Tot slot wil de gemeente fietsen voor woon-werkverkeer promoten. 

Om de aanwezige (en toekomstige) openbare voorzieningen optimaal te benutten zet de gemeente het Sportpunt in. Er moeten interventies, programma’s en projecten komen. Hierbij is ook de inzet van buurtsportcoaches, jeugd- en jongerenwerkers, pedagogische medewerkers, natuur- en milieueducatiecentra, kinderopvang en vrijwilligers (zoals buurtbewoners) belangrijk. Aangevuld met voorlichting, campagnes, buurtbijeenkomsten, websites en apps om mensen te informeren.

Goedkeuring

De gemeenteraad heeft de uitvoeringsplannen in de ‘Visie Sport en Bewegen’ op 18 november goedgekeurd. Het volledige Raadsbesluit en de uitwerkingsplannen zijn te vinden via deze link.