Het plan is om in onze gemeente op verschillende locaties flexwoningen te realiseren. Samen Beter
Nieuwkoop wil dat deze “tijdelijke” woningen ingezet worden voor verschíllende doelgroepen om
verlichting te geven aan het enorme woningtekort. Zeker ook voor onze eigen inwoners: zoals
starters en jongeren. In het 23 augustus aan de gemeenteraad voorgelegde besluit, dat op 8
september door de gemeenteraad meningvormend wordt besproken, worden de flexwoningen
alleen toegewezen aan vluchtelingen uit Oekraïne, veroorzaakt door de verplichting vanuit de
rijksoverheid. Om de flexwoningen pas ná vertrek van hen, voor onze inwoners in te zetten. Samen
Beter vindt dit geen goede ontwikkeling. Wij hebben dan ook alle begrip voor de onvrede vanuit de
samenleving de afgelopen tijd.
Wij zijn verheugd te zien dat op 1 september het college van burgemeester en wethouders een
persbericht en informatie heeft uitgebracht, waaruit blijkt dat het streven is om de flexwoningen met
nadruk óók in te zetten voor starters, jongeren en mensen die een woning zoeken als gevolg van
scheiding. Dit ziet Samen Beter Nieuwkoop als een mooie eerste stap.
Er wordt een enorme druk uitgeoefend op de gemeenten vanuit de rijksoverheid. Als het gaat om
asielbeleid wordt de gemeenteraad buiten spel gezet. Wij vinden dit onacceptabel. Iédereen wil een
veilige plek – een veilig thuis – of je nu vluchteling, statushouder of inwoner bent. De realiteit is dat
we dit momenteel niet aan iedereen kunnen bieden. Realistisch blijven is soms harde keuzes maken
en Samen Beter blijft daarbij opkomen voor de eigen inwoners. Wij zullen op 8 september het
college van burgemeester en wethouders dan ook verzoeken om de flexwoningen in te zetten waar
deze voor bedoeld zijn, en de woningen daadwerkelijk te verdelen onder lokale woningzoekenden.
En om nog meer locaties te zoeken voor flexwoningen voor onze inwoners.
Al velen jaren knokt Samen Beter voor meer en betaalbare woningen zeker voor onze jongeren en
starters. Door alle regelgeving en beleid van de provincie, werd dit soms bijna onmogelijk gemaakt.
Er liggen daarvoor inmiddels gelukkig wel veel nieuwbouwplannen op de plank en dat is broodnodig
ook.
Nu het kabinet het met de opvang van asielzoekers zover heeft laten komen, en de recente
ontwikkelingen vanuit het kabinet zijn om gemeenten te verplichten om verdergaand bij te dragen
aan asielopvang, maken wij ons grote zorgen. Ineens lijkt er qua bouwen en realiseren van
flexwoningen nu wel veel meer mogelijk. Door deze uitsluitend toe te wijzen aan vluchtelingen en
statushouders, hebben onze inwoners en zeker onze eigen jongeren het nakijken.
Samen Beter Nieuwkoop loopt niet weg voor haar verantwoordelijkheid, maar zal blijven knokken
voor (flex-)woningen voor onze inwoners.

Samen Beter Nieuwkoop, 1 september 2022