Op 6 juni werd door de Nieuwkoopse gemeenteraad het beleidskader zonne-energie vastgesteld.
Met dit beleidskader wil men de regie ten aanzien van de komst van zonnevelden in Nieuwkoop behouden, dit om te voorkomen dat ze zomaar overal in het landschap verschijnen. Op de website van de gemeente is hierover het nodige te lezen.

De gemeente wil een weldoordachte afweging maken of een zonneveld iets toevoegt aan een gebied, het goed past binnen het landschap en of de winst van energie van een veld ook ten goede komt aan de directe omgeving.
Genoemd beleidskader maakt het mogelijk om voor kleinschalige, laagdrempelige aanvragen rechtstreeks vergunningen te verlenen. Denk hierbij aan zonnepanelen op overkappingen, op parkeerplaatsen, waterbassins bij tuinders of kleine opstellingen bij woningen waar te weinig geschikt dakoppervlak is.
Voor grotere opstellingen kunnen initiatiefnemers niet zomaar een vergunning aanvragen. Hierin voert de gemeente zelf de regie. De uitgangspunten, voorwaarden en criteria uit het beleidskader zijn daarin leidend. 
Inwoners, bedrijven en organisaties konden op verschillende momenten in het proces input geven. Door per gebied naar de mogelijkheden en criteria te kijken, kreeg de gemeente inzicht of en hoe een zonneveld ingepast kan worden.
Mochten er grote opstellingen van zonnepanelen komen, dan worden omwonenden in de besluitvorming betrokken, ook dit is vastgelegd in het beleidskader.
Vanaf 2050 mag er geen gebruik meer gemaakt worden van fossiele brandstoffen voor het verwarmen van woningen en het produceren van stroom. In de Regionale Energiestrategie (RES) staan afspraken over hoe er duurzame energie opgewekt gaat worden. Voor de gemeente Nieuwkoop betekent dat een opwek van 0,08 TWh per jaar in 2030. Daarvoor zijn naast zonnepanelen op woningen ook zo’n twintig hectare zonnepanelen op grote daken en zestig hectare zonnepanelen in grote opstellingen nodig. Voor (middel)grote windturbines zijn in Nieuwkoop geen mogelijkheden. Dat komt door hoogtebeperkingen vanuit Schiphol en bescherming van de natuurgebieden. 

Het vastgestelde beleidskader zonne-energie met bijlagen en het raadsbesluit staan op  www.denkmee.nieuwkoop.nl. Bij het project ‘op weg naar een beleidskader zonne-energie’ is ook alle informatie over de verschillende projectfases terug te vinden.