Tijdens het jaarevenement van het Bestuurlijk Platform Groene Hart hebben Jacques Rozendaal en
Frank Rijkaart namens elf gemeenten in het Groene Hart en de provincie Zuid-Holland het
Actieplan Circulaire Economie Groene Hart bekrachtigd.

Provincie Zuid-Holland en Platform Groene Hart Werkt! hebben begin dit jaar het initiatief genomen om samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden een Circulair Actieplan op te stellen.
De elf bij het platform aangesloten gemeenten hebben het plan omarmd en steunen de hierin genoemde initiatieven.
In drie intensieve werksessies met ondernemers, overheidsvertegenwoordigers en
onderwijsinstellingen uit het Groene Hart is afgestemd wat de gezamenlijke ambitie is als het gaat over de circulaire economie. Wat is ervoor nodig om huidige initiatieven op te schalen? Welke acties en samenwerkingen zijn nodig om de ambities te realiseren en wie heeft daarbij welke rol?
Deze vragen vormden de basis voor de ontwikkeling van het gedragen Actieplan Circulaire Economie Groene Hart.
Het plan zet vooral in op de versterking en opschaling van verschillende bestaande initiatieven. In het
plan zijn concrete thema’s en actielijnen benoemd. De komende tijd wordt de uitvoering van de
acties in gang gezet.
De focus ligt vooral op biobased en circulair bouwen, vezelrijke teelten als nieuw verdienmodel en
afval/reststromen als grondstof. De deelnemers hebben uitgesproken dat regionale samenwerking hierbij
cruciaal is. De bestuurders van de betrokken gemeenten hebben hun complimenten voor het
praktische plan gedeeld en steun toegezegd.
De maakindustrie, de bouw, de afvalverwerking en de groene grondstofketens zijn de doelgroepen
waar het plan zich op richt. Voor deze doelgroepen zet het plan in op overkoepelende thema’s:
Ondernemers in hun kracht, Bewustwording en gedragsverandering, Ketensamenwerkingen
organiseren, Overheid als partner in circulariteit en Onderwijs, Kennisontwikkeling en Kennisdeling.
In het plan staan concrete acties als het stroomlijnen van circulair loketten en één regionale
landingspagina, een consumentencampagne, een netwerk van circulaire ambachtscentra en circulair
inkopen.
Meer weten over het Actieplan of geïnteresseerd om mee te denken in de uitvoering?
Kijk dan op de website van Platform Groene Hart Werkt!: https://groenehartwerkt.nl/actieplan-
circulaire-economie-groene-hart-bekrachtigd/
Jacques Rozendaal is voorzitter van het Platform Groene Hart Werkt! en wethouder in Woerden.
Frank Rijkaart is gedeputeerde van provincie Zuid-Holland.
In Bestuurlijk Platform Groene Hart zitten bestuurlijke vertegenwoordigers vanuit het Rijk, 3 provincies,
35 gemeenten en 5 waterschappen. Zij richten zich op de ontwikkeling van een mooi, vitaal, duurzaam
en waardevol landschap voor bewoners, ondernemers en bezoekers van het NOVEX gebied Groene
Hart.

Foto: Sietsema Productions