Op haar website maakt de gemeente Nieuwkoop melding van het voornemen om in 2040 minimaal 2300 nieuwe woningen gerealiseerd te hebben. Samen met de inwoners wil men stap voor stap werken aan een fijne leefomgeving.

In dit licht bezien, zijn er behoorlijk wat zaken waar rekening mee gehouden moet worden. Zo is er in Nieuwkoop veel vraag naar betaalbare en levensloopbestendige woningen, laat de bereikbaarheid van de verschillende kernen te wensen over en moet de energieopwekking duurzamer. Dit alles brengt dilemma’s met zich mee zoals wat is een goede plek voor woningen, hoe behouden we de natuur en verbeteren we tevens de bereikbaarheid van de diverse kernen?

Voor de woningbouwopgave heeft de gemeente geconstateerd dat in de periode 2019 – 2040 minimaal 2.300 woningen nodig zijn om in de lokale woningbehoefte te kunnen voorzien. Om de juiste woningen voor de juiste doelgroep op de juiste plek te bouwen, is er een strategische koers 2024-2040 gebiedsontwikkeling woningbouw opgesteld.
De ambitie is een groter gevarieerd woningaanbod waardoor meer balans tussen vraag en aanbod op de
lokale woningmarkt ontstaat. Het -aanbod bevat meer betaalbare en toekomstbestendige woningen die
aansluiten bij de verschillende doelgroepen, dit inclusief een toekomstbestendige inrichting van de omgeving. Hiermee wil de gemeente tegelijkertijd de eenzaamheid verminderen en de zelfredzaamheid bevorderen.


Op 6 juni heeft de Nieuwkoopse gemeenteraad deze strategische koers vastgesteld.
Wethouder Ines de Ridder zegt hierover ‘We hebben afgelopen jaren al flink geïnvesteerd in woningbouwprojecten en willen dit onverminderd doorzetten. We kunnen dit niet alleen. Het bouwen van woningen kost tijd en door bezwaarprocedures helaas soms extra tijd. Dat helpt ons niet in onze ambitie de broodnodige woningen zo snel als mogelijk te realiseren.’

In de strategische koers zijn onder andere de volgende te behalen resultaten vastgesteld.

  • Het afronden van de lopende projecten tot en met 2030: Buytewech Noord, Noordeinde, Lindelaan, Teylerspark II, Dorpshart Ter Aar, Woerdense Verlaat ter hoogte van de school, Vrouwenakker West, Land van Koppen fase 3 en IKC Langeraar.
  • Opstarten van nieuwe kleine projecten in de periode 2024 – 2030: De Kleine Verwondering (vijf percelen grond binnen de kern Nieuwveen), Langeraar Westzijde fase 1 (Altior-locatie inclusief De Schakel), Achterweg, rondom IKC Nieuwveen en de Wel.
  • Na afronding van de verkennende fase het project Ter Aar Zuidoost (particulier initiatief) vanaf 2024 in samenhang met de verkeers- en ontsluitingsproblematiek rondom de Kerkweg in Ter Aar verder uitwerken.
  • Plaatsen van achttien flexwoningen in 2025 Ter Aar Noordoost.

One Comment on “2300 Nieuwe woningen”

Comments are closed.